T-Soft Alyapısına Özel Çözümler

Altyapınıza uygun çözümler ile e-ticaret hacminizi arttırın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca sizleri aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Abonelik sürecinde toplanan kişisel veriler (isim, e-posta adresi vb.), e-bülten gönderimi, haber ve duyuruların iletilmesi ve gerektiğinde sizlerle iletişime geçilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel veriler, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenir ve yalnızca yasal yükümlülükler çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, e-bültenimize abone olurken doldurduğunuz form aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Veri toplamanın hukuki sebebi, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması:

Toplanan kişisel veriler, KVKK'ya uygun şekilde güvenli sunucularda saklanmakta ve yalnızca gerekli durumlarda yetkili personel tarafından erişilebilir durumdadır. Veriler, KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklanır ve süre sonunda silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Bu maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Veri İşleme ve Aktarımı:

Kişisel verileriniz, SiparisAnalizi.com tarafından KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işlenme amacına uygun olarak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve size daha iyi bir hizmet sunabilmek için gerektiğinde, yasal sınırlar çerçevesinde üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir. Bu paylaşımlar, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilir.

Veri Güvenliği:

SiparisAnalizi.com, toplanan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işleme faaliyetlerine karşı korunmaktadır.

Veri Sahibinin Diğer Hakları:

KVKK uyarınca, veri sahipleri olarak, verilerinizin işlenme şekillerine bağlı olarak, ilgili mevzuatta öngörülen diğer haklarınızı (örneğin, veri güvenliğine ilişkin tedbirler hakkında bilgi alma) kullanabilirsiniz.

İletişim ve Başvuru Yolları:

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru, görüş ve başvurularınız için [email protected] e-posta adresimize başvurabilirsiniz.

Bu aydınlatma metni, 20/12/2023 tarihinde güncellenmiştir ve SiparisAnalizi.com tarafından zaman zaman revize edilebilir.

× Full Image